Resultatene bekrefter at vi må fortsette å satse på studenthelse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 peker på flere store utfordringer. Tallene viser også hvor viktig meningsfylte sosiale relasjoner er for et godt studentliv.

Torsdag 8. september ble rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 offentliggjort. Nesten 60 000 studenter fra hele landet har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført i mellom 8. februar og 10. april i år. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, og utarbeidelsen av resultatene.

Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselsituasjon og gi innsikt i hvordan velferdstilbudet kan bedres. Målgruppen for SHoT er alle norske heltidsstudenter.

En nasjonal utfordring

Funnene bekrefter at studenthelse er en nasjonal utfordring. Studenters helse og trivsel er avgjørende for studenters suksess i utdanningen, og for å hindre frafall. Studentinord ønsker at studenthelse settes høyt på den politiske agendaen, både nasjonalt og i kommuner som er vertskap for studiesteder.

Noen av funnene fra undersøkelsen

  • 35 % av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager. Tallene har gått ned siden tilleggsundersøkelsen under pandemien i 2021, men over tid ser vi en jevn økning siden SHoT første gang ble gjennomført i 2010 (18 %) til 2022 (35 %).
  • Økte forskjeller mellom studentene. Majoriteten av studentene har det bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra. SHoT 2022 viser en svak økning i andelen studenter som rapporterer god livskvalitet. Samtidig øker andelen som rapporterer dårlig og svært dårlig livskvalitet kraftig.
  • 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god fysisk helse. Samtidig har nesten fire av ti studenter hatt mye eller svært mye helseplager.  
  • Tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uka. Samtidig øker andelen studenter som har overvekt eller fedme.
  • Forekomsten og nivået av både psykiske og fysiske plager er langt høyere blant kvinnelige enn mannlige studenter.
  • Fire av ti studenter har få eller ingen venner på studiestedet. Studenter som dropper fadderuka og deltakelse i studentforeninger har større risiko for ensomhet.
  • Et positivt funn er at 75 % er fornøyde med studiestedet og at 86 % svarer at har blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Funn som gjelder spesielt for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen Bodø har vi foreløpig ikke tilgang til, men det er grunn til å tro at de nasjonale funnene i stor grad vil være gyldige også for studentene ved våre studiesteder.

Resultatene er viktige for Studentinord

SHoT-undersøkelsen gir viktig data for hvordan vi innretter velferdstjenestene våre i Studentinord. Vi samarbeider godt med Nord universitet og studentdemokratiet om tiltak, både på overordnet nivå og lokalt på de ulike studiestedene.

-Resultatene er nok en påminnelse om hvor viktig sosial deltakelse og engasjement er for et godt studentliv. For oss i Studentinord gir dette ekstra motivasjon for å fortsette arbeidet med sosial inkludering for studenter, sier administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen.

Et av Studentinords strategiske hovedmål er å gi studentene best mulig forutsetninger for å bygge gode og varige relasjoner, og styrke samarbeidet med studentfrivilligheten.

-Nå skal vi bruke tid på å lese rapporten godt for å gjøre oss kjent med innholdet, og fortsette det gode og systematiske samarbeidet med Studentorganisasjonen, Nord universitet og vertskommunene våre for å gi studentene best mulig forutsetninger for å lykkes på alle studiestedene der vi er representert, sier Olsen.

Ny satsning på "Hodebra" studenter

I høst styrker Råd og helse-tjenesten i Studentinord det forebyggende arbeidet for god livskvalitet og sunn mental helse gjennom prosjektet Hodebra student. I samarbeid med blant andre Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og Røde kors vil vi blant annet ha workshops og kurs for studenter om ABC-modellen for mental sunnhet: Gjør noe aktivt (Act), gjør noe sammen (Belong), gjør noe meningsfylt (Commit).

Studentinord har fra før en rekke forebyggende tiltak, for eksempel:

Kontaktpersoner for mer info

Kristian Brunsvik Olsen, administrerende direktør: (+47) 958 28 630 / kristian.brunsvik.olsen@studentinord.no.

Kirsti Grøtan, leder Råd og helse: (+47) 993 96 847 / kirsti.grotan@studentinord.no.

 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022