Søknadsskjema for studenter ved Nord universitet og Politihøgskolen avd. Bodø.
Før du fyller ut dette søknadsskjemaet, ber vi deg lese retningslinjene for Helsekassen nøye.

 

Application form for students at Nord University or Politihøgskolen dept. Bodø.
Before you fill out the form, please read through the guidelines thoroughly.


Informasjon om søker/Information about applicant


Utgifter det søkes refusjon for.

Expenses you wish to get refunded.
Du kan kun søke refusjon av utgifter som har påløpt inneværende studieår.
You can only apply for a refund for expenses that has occured this study year.

 

For briller: husk å trekke fra kostnaden til innfatning.

For glasses: remember to subtract expenses for framing.

 

Vedlegg og bekreftelser.
Attachment and confirmation.

Samle alle kvitteringer og scann dem til en PDF-fil.
Collect all receipts and scan them into a PDF file.

 

Husk at det må fremgå av kvitteringer og regninger at de faktisk er betalt.
Remember that it must be clearly visible on the receipts that they are paid.