SØKNAD OM MIDLER TIL SOSIALE AKTIVITETER I 2022

APPLICATION FOR FUNDING OF SOCIAL ACTIVITIES IN 2022

 

Søknadsfrist: 1 desember 2022

Application deadline: 1 December 2022

INFORMASJON OM SØKER

Søker vil stå som kontaktperson og ansvarlig for tiltaket det søkes støtte til. Hvis du representerer en studentforening, skriv inn navn og organisasjonsnummer (hvis du har) for denne.

 

INFORMATION ABOUT THE APPLICANT

The applicant is the contact person and responsible for the project. If you represent a student association, please submit name and organization number (if applicable). 

Beskrivelse av aktivitet/tiltak

Prosjektet kan gjerne ha en kort tittel. Beskriv aktiviteten, hva tilskuddet skal brukes til og hvordan det kan bidra til et bedre sosialt liv for minimum 5 studenter. Hvis du søker på vegne av en forening - hvordan kan tiltaket styrke aktiviteten på lengre sikt? Velg selv om du vil skrive i feltet under og/eller laste opp et dokument.

 

DESCRIPTION OF THE PROJECT/ACTIVITY

Please describe the activity, how you plan to spend the means, and how the activity can contribute to a better social life for minimum 5 students. If you apply on behalf of an assosication, please describe how the project can strengthen its activity in the long run. 

Budsjett

Sett opp hovedposter som beskriver hvordan tilskuddet skal brukes. Her er det også mulig å bruke eget vedlegg. Dersom det søkes tilskudd hos andre til det samme prosjektet bes dette tatt med her. 

 

BUDGET

Please lis budget posts that shows how you plan to spend the funds. You may also upload a separate attachment. If you also apply for financial support elsewhere, please include this in the budget.

Opplysninger om bankkonto

Oppgi kontonummer i en norsk bank.

 

INFORMATION ABOUT BANK ACCOUNT

Please submit bank account number in a Norwegian bank.