Helt ærlig - resultater fra SHoT tilleggsundersøkelse 2021

Studentinord er her for å skape trygge og gode rammer rundt studiene, og SHoT-undersøkelsen er derfor et viktig arbeidsverktøy for oss når vi utformer tjenestene våre.

Kartlegger studentenes helse og trivsel

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført 1. mars - 5. april 2021. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Undersøkelsen har vært en kortere variant av den ordinære SHoT-undersøkelsen som gjennomføres hvert fjerde år, og inkluderer et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter i Norge inkludert utenlandske studenter. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Trenger du noen å snakke med?

Viktige data for Studentinords arbeid

Studentinord arbeider nå med å gjennomgå resultatene for studentene ved Nord universitet. Hovedinntrykket er at resultatene for Nord-studentene legger seg tett opp til de nasjonale funnene.

Erfaringsmessig har data fra SHoT-undersøkelsen gitt oss verdifull innsikt som legger føringer for vårt arbeid. Studentinord er her for å skape trygge og gode rammer rundt studiene, og SHoT-undersøkelsen er derfor et viktig arbeidsverktøy for oss når vi utformer tjenestene våre.

– Vi jobber med å utvikle nye tilbud og møteplasser for studentene, og ser hele tiden etter gode løsninger for å gjøre koronahverdagen litt bedre, sier administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen. 

Preget av pandemi

Undersøkelsen viser dessverre noen utviklingstrekk som går i uønsket retning. Ca. 1/2 av studentene rapporterer om alvorlige psykiske helseplager, 44 % savner ofte eller svært ofte  noen å være sammen med, og studentenes vurdering av egen helse og livskvalitet går i negativ retning.

I følge leder for styringsgruppen for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning, kan det være grunn til å se funnene i sammenheng med pandemien og smitteverntiltakene. Et positivt funn i undersøkelsen er at 84 % sier de ønsker å ta vaksine mot korona når det blir deres tur.

Andre viktige nøkkelfunn fra undersøkelsen er at 4 av 5 oppgir at de trener 2-3 ganger i uken, eller mer, og nesten 9 av 10 studenter oppgir at de følger normal studieprogresjon. 

Motivert til å utvikle satsingene

Studentinord arbeider på flere fronter for å håndtere utfordringer blant studentene, både gjennom forebyggende tiltak og ivaretakelse. Flere av velferdstilbudene våre har kommet i stand som følge av SHoT-undersøkelsene i 2014 og 2018.

Det siste året har krevd en endring i utforming av tjenestene, og en rekke nye tiltak er iverksatt.

  • Rådgivningtilbudet til studentene er styrket gjennom digitale kurspakker og digital tilgjengelighet. 
  • Vi har valgt å holde kantinene åpne så fremt lokale smittevernstiltak har tillatt det, uavhengig av antall studenter på campus. 
  • Vi har gjennomført en rekke oppsøkende tilbud i smittevern-vennlige former, som gratis utkjøring av mat, og utdeling av gratis snacks og energipakker på studentboliger og campus.
  • Satsning på digitale møtearenaer som jul- og påskequiz, og digital lunsjprat. 
  • Med midler fra Kunnskapsdepartementet ansettes studenter for å gjennomføre sosiale tiltak i studentmiljøet.
  • 1,5 millioner er bevilget til studentenes helse og trivsel, ved at studentene kan søke midler til egne tiltak og ideer.

Resultatene fra tilleggsundersøkelsen viser at vi skal fortsette satsingen på sosial inkludering, blant annet gjennom samarbeid med studentfrivilligheten og lærestedene om sosial inkludering for alle studenter fra studiestart. Vi vil også fortsette å jobbe for attraktive møteplasser på campusene, en god rådgivningstjeneste og tilrettelegging for et sosialt liv på studentboligene.

Rosa bakgrunn hvor det står "Helt ærlig. Hvordan har koronalivet vært?"