Helt ærlig - resultater fra SHoT 2018

Nord-studentene følger nasjonale helse- og trivselstrender.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble gjennomført i februar og mars 2018. SHoT er en bredt anlagt undersøkelse som kartlegger de fleste forhold som påvirker studentlivet. På landsbasis har over 50 000 studenter besvart undersøkelsen, ved Nord universitet var tallet 1 988, noe som tilsvarer 38,2 % av studentene i målgruppen. Målgruppen for undersøkelsen er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Viktige data for Studentinords arbeid

Studentinord arbeider nå med å analysere tallene.

-Dette er svært viktige data, og det blir et godt arbeidsverktøy for oss fremover. Vi er her for å skape trygge og gode rammer rundt studiene, og SHoT-undersøkelsen er derfor svært viktig for oss når vi utformer tjenestene våre, forteller konstituert direktør Jacob Normann.

Nord universitet følger nasjonale trender

Undersøkelsen viser at flertallet av studentene har det bra, både i studiebyen og ved studieprogrammet de følger. Samtidig er det noen trender som går i en uønsket retning. Særlig gjelder dette at andelen studenter med psykiske symptomplager øker. Dessuten oppgir 30 % av studentene å ha følt seg utenfor, isolert, eller savner noen å være sammen med.

Hovedtendensen er at studentene som er tilknyttet Studentinord følger de nasjonale trendene. Noen hovedfunn presenteres nederst i artikkelen.

Motiverer til å fortsette satsingene

Studentinord arbeider i dag på to fronter for å håndtere utfordringer blant studentene; den forebyggende og den akutte. Studentinord har siden forrige SHoT-undersøkelse i 2014 blant annet styrket rådgivningstjenesten, ansatt studentverter og lansert Første semester.

Første semester-satsingen innebærer et tett samarbeid mellom samskipnad, universitet og studentdemokratiet, både overordnet og lokalt på de ulike studiestedene. Studentinord anser dette som avgjørende for å lykkes med å skape gode rammer for læring ved Nord universitet, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

Tallene for ensomhet og psykiske symptomplager viser at vi skal fortsette satsingen på å gi studentene en god start på studentlivet gjennom Første semester, og på en god rådgivningstjeneste.

Noen sentrale funn fra den nasjonale rapporten

Trivsel: Et klart flertall av studentene (76 %) rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett. Hele 88 % angir at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram.

Fysisk helse: 79 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig er følelse av trøtthet og lite energi (45 %) søvnproblemer (25 %), nakkesmerter (19 %) og hodepine (18 %) utbredt. Kvinnelige studenter rapporterer noe oftere om alle typer helseplager som er undersøkt enn hva mannlige studenter gjør.

Psykisk helse: Andelen studenter med det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student i 2010 (16 %) til over hver fjerde i 2018 (29 %). Økningen sees både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant hos kvinnelige.

Ensomhet: Hele 23 % oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Tilsvarende oppgir 17 % at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 16 % at de ofte/svært ofte føler seg isolert. Flere enn hver fjerde student (29 %) svarer ofte/svært ofte på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10 %) svarer ofte/svært ofte på alle de tre spørsmålene om ensomhet.

Perfeksjonisme: Mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme på tvers av kjønn, alder og region. Eksempelvis svarer nær halvparten at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv, 1 av 3 at at de alltid/svært ofte gjør alt de kan for ikke å skuffe foreldrene, 3 av 10 at bare de beste resultater er godt nok og 1 av 4 at de alltid/svært ofte hater å ikke være best.

Rus: Andelen studenter som drikker alkohol har endret seg forholdsvis lite de siste årene. Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk (44 %), sammenlignet med forrige SHoT-undersøkelse (41 %). Det har de siste årene vært en økning i andelen studenter som rapporterer å ha prøvd eller brukt narkotika. Andelen har steget fra 22-23 % i 2010/2014 til 27 % i 2018. Denne økningen har skjedd hos begge kjønn. Det er forholdsvis få studenter som rapporterer om frekvent narkotikabruk (6 %) siste år.

 

Her kan du lese hele den nasjonale rapporten.

Blått bilde med teksten helt ærlig som er forsiden på helse- og trivselsundersøkelsen for 2018.