w

Styret i Studentinord

Styret er Studentinords øverste organ.

26.04.201614:39 Line Johansen

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av 8 medlemmer. Studentene velger 4 på valgtinget. Det velges også 4 vararepresentanter som er første til fjerde vara. 2 utpekes av Nord universitet og 2 velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets sammensetning pr. 11. september 2018

 • Ørjan Heldal, studentrepresentant og styreleder
  Tlf. 991 59 558 / styreleder@studentinord.no 
 • Karoline Wiik, studentrepresentant og nestleder
  Tlf. 976 62 444
 • Kim Nilssen, studentrepresentant
 • Kaja Varem Aardal, studentrepresentant
 • Hanne Solheim Hansen, rep. Nord universitet
 • Anita Eriksen, rep. Nord universitet
 • Lisbeth Vistven Thomassen, rep. Ansatte
 • Erling Rognes Solbu, rep. Ansatte

Vararepresentanter:

 • Joakim Bye, studentrepresentant
 • Jan Atle Toska, Nord universitet
 • Tomm Sandmoe, Nord universitet
 • Inger Skjerve Langdal, ansatte

Åpenhet om styrets arbeid

Studentinord ønsker stor åpenhet om styrets arbeid, og om virksomheten i Studentinord. Åpenhet gir mer informasjon og bedre forutsetning for engasjement fra studenter og ansatte. Saker som berører personal, forhandlinger eller annen forretningssensitiv informasjon, behandles konfidensielt i styret. 

Åpenhet om styrets arbeide har vært behandlet flere ganger i styret, senest i sak 4/18. Der ble det bl.a. vedtatt følgende:

Saksliste og protokoll offentliggjøres. Saksdokumenter sendes hovedtillitsvalgte i Studentinord og leder av Studentparlamentet i forkant av styremøter.