w

Styret

Styret er Studentinords øverste organ.

26.04.201614:39 Line Johansen

Styrets hovedoppgaver er å føre tilsyn med den daglige driften og sørge for at bedriften har en forsvarlig organisering. Det er også styret som vedtar bedriftens budsjett og regnskap.

Styret består av 8 medlemmer. Studentene velger 4 på valgtinget. Det velges også 4 vararepresentanter som er første til fjerde vara. 2 utpekes av Nord universitet og 2 velges av og blant de ansatte i bedriften. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og styreperioden begynner 1. mai.

Studentene har flertall i styret dersom de ønsker det. For Studentinord betyr dette at styrets leder er student som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styrets sammensetning pr. 1. juni 2018

Jørgen Husby, student og styreleder
Ørjan Heldal, student og nestleder
Karoline Wiik, student
Kim Nilssen, student
Anita Eriksen, rep. Nord universitet
Hanne Solheim Hansen, rep. Nord Universitet
Erling Rognes Solbu, rep. ansatte
Lisbeth Vistven Thomassen, rep. ansatte

Vara:
Jan Atle Toska
Tomm Sandmoe
Emmelin Edvardsen
Kaja Varem Aardal
Joakim Bye